馃敹 Miejski Zesp贸艂 Obs艂ugi Plac贸wek O艣wiatowo - Wychowawczych w Jaworznie; 43-600 Jaworzno, ul. Zacisze Boczna 3

REKOMENDACJA

Miejski Zesp贸艂 Obs艂ugi Plac贸wek O艣wiatowo - Wychowawczych w Jaworznie wsp贸艂pracowa艂 z firm膮 Aipcenter 鈥 w latach 2017-2018.

Aipcenter 艣wiadczy艂o us艂ugi w zakresie doradztwa gospodarczego obejmuj膮cego realizacj臋 standard贸w kontroli zarz膮dczej dla sektora finans贸w publicznych, kt贸rych celem by艂o opracowanie wytycznych dla potrzeb ustalenia zasad ponownej wyceny sk艂adnik贸w maj膮tkowych oraz wykonanie prac maj膮cych na celu przysz艂e usuni臋cie nieprawid艂owo艣ci w gospodarce maj膮tkiem obs艂ugiwanej jednostki. W trakcie prac Aipcenter zaproponowa艂o rozwi膮zanie z艂o偶onych problem贸w i opracowa艂o dokumentacj臋 w uzgodnionych terminach umownych umo偶liwiaj膮c wywi膮zanie si臋 z obowi膮zk贸w w zakresie rachunkowo艣ci finans贸w publicznych.

Us艂ugi 艣wiadczone przez Aipcenter zosta艂y wykonane w spos贸b kompleksowy, rzetelny oraz terminowy. Polecamy firm臋 Aipcenter jako kontrahenta godnego zaufania.

Jaworzno, dnia 06.11.2019

馃敹 Krakowskie Forum Kultury; 31-027 Krak贸w, ul. Miko艂ajska 2

Krak贸w, 30.05.2018

Referencje biznesowe

Krakowskie Forum Kultury wsp贸艂pracuje z firm膮 AIPCENTER od kwietnia 2017 roku. AIPCENTER prowadzi kompleksow膮 obs艂ug臋 naszej Instytucji w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego. Dzi臋ki dotychczasowej wsp贸艂pracy wprowadzono liczne rozwi膮zania organizacyjne usprawniaj膮ce prac臋 poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych, maj膮ce na celu m.in. zwi臋kszenie efektywno艣ci wykorzystania posiadanych zasob贸w.

Wieloletnie do艣wiadczenie Firmy we wsp贸艂pracy z instytucjami kultury daje gwarancj臋 jako艣ci wykonywanych us艂ug. Dlatego AIPCENTER jest partnerem godnym zaufania i polecenia.

馃敹 Prezydent Miasta Krakowa; 31-004 Krak贸w, pl. Wszystkich 艢wi臋tych 3-4

Krak贸w, 2017-10-05

... W zwi膮zku z potrzeb膮 zapewnienia kompleksowej obs艂ugi w zakresie: doradztwa gospodarczego i prawnego, doradztwa organizacyjnego, kontroli zarz膮dczej (w tym samodzielnej kontroli wewn臋trznej), ... zosta艂a zawarta umowa z firm膮 AIPCENTER ...

Zgodnie z umow膮, firmie AIPCENTER powierzono 艣wiadczenie us艂ug w zakresie:

1. doradztwa gospodarczego, prawnego i organizacyjnego (doradztwo i konsultacje gospodarcze, prawne i organizacyjne, sporz膮dzanie i opiniowanie projekt贸w pism i um贸w oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, asysta przy rozmowach handlowych, doradztwo bie偶膮ce, prowadzenie mediacji w przypadku spor贸w, opracowywanie dokument贸w zwi膮zanych z organizacj膮 pracy).

2. opracowywania i wdra偶ania standard贸w kontroli zarz膮dczej dla sektora finans贸w publicznych (wype艂nianie zada艅 kontroli wewn臋trznej, opracowywanie i wdra偶anie wewn臋trznych akt贸w prawnych, procedur zwi膮zanych z realizacj膮 kontroli zarz膮dczej w obszarach: 艣rodowiska wewn臋trznego, zarz膮dzania ryzykiem, mechanizm贸w kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny).

... W trakcie sze艣ciu miesi臋cy wsp贸艂pracy dokonano (dla 艢OK) znacznej poprawy jako艣ci akt贸w wewn臋trznych, dokumentowania procesu zmian w obszarze kadrowym, wprowadzono zmiany w obiegu dokument贸w, w tym dokument贸w ksi臋gowych, zwi臋kszaj膮c nadz贸r nad prowadzeniem spraw, uregulowano kosztorysowanie projekt贸w, wprowadzono pe艂nomocnictwa, zautomatyzowano proces planowania, dokonano etatyzacji w zakresie zatrudnienia, ustalono katalog obowi膮zuj膮cych zarz膮dze艅, wype艂niono obowi膮zki wynikaj膮ce z Kodeksu Pracy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i wykonywania dzia艂a艅 w zakresie ewakuacji oraz zwalczania po偶ar贸w, wprowadzono plan bezpiecze艅stwa informacji, powo艂ano komisje stale oraz komisj臋 wyceny towar贸w, ustalono polityk臋 kadrow膮.

Do艣wiadczenie firmy AIPCENTER w zakresie organizacyjnym przyczyni艂o si臋 do wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego (dla 艢OK) ju偶 w drugim miesi膮cu wsp贸艂pracy oraz szybkiej implementacji nowej organizacji pracy. Rozpocz臋to m.in. proces dostosowywania zasad rachunkowo艣ci do zapis贸w wynikaj膮cych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia艂alno艣ci kulturalnej. Efektem b臋dzie naprawa b艂臋d贸w i przywr贸cenie w艂a艣ciwego stanu bilansowego i zapis贸w ksi臋gi g艂贸wnej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami w tym zakresie. ...

馃敹 Warmi艅sko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie; ul.Bartosza G艂owackiego 1, 10-477 Olsztyn

Rekomendacja firmy AIPCENTER.

Firma AIPCENTER wsp贸艂pracuje z Warmi艅sko-Mazursk膮 Filharmoni膮 im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie od 2011 roku. 艢wiadczy us艂ugi w zakresie doradztwa organizacyjnego i gospodarczego, opracowuje dokumentacj臋 obszaru kontroli zarz膮dczej, wykonuje zadania kontroli wewn臋trznej i audytu. Na pocz膮tku wsp贸艂praca zaowocowa艂a wprowadzeniem zmian o charakterze organizacyjnym. Opracowana zosta艂a dokumentacja organizacyjna realizuj膮ca cel usprawnienia i dostosowania struktury do posiadanych zasob贸w (rzeczowych i finansowych). Przygotowano projekt zmian do statutu oraz regulaminu organizacyjnego. Opracowano karty stanowisk pracy (zawieraj膮ce optymalne, po偶膮dane cechy stanowisk pracy, wzorcowe zakresy obowi膮zk贸w, uprawnie艅 i odpowiedzialno艣ci) dla wypracowanego schematu organizacyjnego, z uwzgl臋dnieniem obowi膮zuj膮cych regulacji w zakresie prawa pracy.

Opracowano dokumentacj臋 i wdro偶ono procedury w zakresie kontroli zarz膮dczej. Ustalono zasady dokumentowania systemu kontroli zarz膮dczej, okre艣lania cel贸w i zada艅, monitorowania i oceny ich realizacji oraz dokumentacj臋 w zakresie samooceny. Wprowadzono procedury zwi膮zane z bezpiecze艅stwem IT, bezpiecze艅stwem ochrony danych osobowych, wydatkowaniem 艣rodk贸w publicznych. W zakresie kadrowym opracowano mi臋dzy innymi Polityk臋 Kadrow膮 i Polityk臋 szkoleniow膮. ...

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 roku.

馃敹 Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa 鈥濶ila鈥 w Krakowie; 31-511 Krak贸w, ul. Wita Stwosza 12

List rekomendacyjny

Firma AIPCENTER w latach 2015-2016 realizowa艂a na rzecz Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie us艂ugi w zakresie doradztwa organizacyjnego, finansowoksi臋gowego oraz procedur kontroli zarz膮dczej. W wyniku wsp贸艂pracy zosta艂y zrealizowane mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce cele:

1.w zakresie doradztwa organizacyjnego - opracowano dokumentacj臋 organizacyjn膮 maj膮c膮 na celu usprawnienie i dostosowanie struktury do posiadanych zasob贸w (rzeczowych i finansowych), przygotowano zmiany do regulaminu organizacyjnego, opracowano karty stanowisk pracy (zawieraj膮ce optymalne, po偶膮dane cechy stanowisk pracy, wzorcowe zakresy obowi膮zk贸w, uprawnie艅 i odpowiedzialno艣ci) oraz uregulowano Polityk臋 kadrow膮.

2.w zakresie podatkowym - dostosowano dokumentacj臋 dla sprzeda偶y us艂ug realizowanych na warunkach gospodarczych, w tym wprowadzono procedury ustalania cen.

3.w zakresie realizacji standard贸w kontroli zarz膮dczej - ujednolicono zasady dokumentowania, wprowadzono mechanizmy kontroli dokumentowania systemu kontroli zarz膮dczej w zakresie procedur wewn臋trznych realizuj膮cych cel sp贸jno艣ci i dost臋pno艣ci dokumentacji dla upowa偶nionych pracownik贸w. ...

Krak贸w, dnia 25 listopada 2016 roku

馃敹 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek; 40-032 Katowice, Plac Sejmu 艢l膮skiego 2 (obecnie Katowice Miasto Ogrod贸w)

LIST REFERENCYJNY

Firma Aipcenter w latach 2014 鈥 2015 wykonywa艂a na zlecenie Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek us艂ugi w zakresie doradztwa gospodarczego, organizacyjnego i kontroli. W ramach wsp贸艂pracy Aipcenter opracowa艂o i z sukcesem wdro偶y艂o w Centrum dokumentacj臋 obejmuj膮c膮 mi臋dzy innymi: Plan Bezpiecze艅stwa IT, Polityk臋 bezpiecze艅stwa w zakresie ochrony danych osobowych, Instrukcj臋 Kancelaryjn膮, Instrukcj臋 Archiwaln膮, Regulamin Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych, Kontrol臋 zarz膮dcz膮. ...

Katowice, dnia 9 grudnia 2015 roku

Aipcenter - doradztwo gospodarcze i prawne.