JSFP

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie; 43-600 Jaworzno, ul. Zacisze Boczna 3

REKOMENDACJA
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie współpracował z firmą Aipcenter … w latach 2017-2018.
Aipcenter świadczyło usługi w zakresie doradztwa gospodarczego obejmującego realizację standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, których celem było opracowanie wytycznych dla potrzeb ustalenia zasad ponownej wyceny składników majątkowych oraz  wykonanie prac mających na celu przyszłe usunięcie nieprawidłowości w gospodarce majątkiem obsługiwanej jednostki.
W trakcie prac Aipcenter zaproponowało rozwiązanie złożonych problemów i opracowało dokumentację w uzgodnionych terminach umownych umożliwiając wywiązanie się z obowiązków w zakresie rachunkowości finansów publicznych.
Usługi świadczone przez Aipcenter zostały wykonane w sposób kompleksowy, rzetelny oraz terminowy.
Polecamy firmę Aipcenter jako kontrahenta godnego zaufania.
Jaworzno, dnia 06.11.2019

Krakowskie Forum Kultury; 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2

Kraków, 30.05.2018
Referencje biznesowe
Krakowskie Forum Kultury współpracuje z firmą AIPCENTER od kwietnia 2017 roku.
AIPCENTER prowadzi kompleksową obsługę naszej Instytucji w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego. Dzięki dotychczasowej współpracy wprowadzono liczne rozwiązania organizacyjne usprawniające pracę poszczególnych komórek organizacyjnych, mające na celu m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.
Wieloletnie doświadczenie Firmy we współpracy z instytucjami kultury daje gwarancję jakości wykonywanych usług. Dlatego AIPCENTER jest partnerem godnym zaufania i polecenia.

Prezydent Miasta Krakowa; 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

Kraków, 2017-10-05
...
W związku z potrzebą zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie: doradztwa gospodarczego i prawnego, doradztwa organizacyjnego, kontroli zarządczej (w tym samodzielnej kontroli wewnętrznej), ... została zawarta umowa z firmą AIPCENTER ... 
Zgodnie z umową, firmie AIPCENTER powierzono świadczenie usług w zakresie:
1. doradztwa gospodarczego, prawnego i organizacyjnego (doradztwo i konsultacje gospodarcze, prawne i organizacyjne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, asysta przy rozmowach handlowych, doradztwo bieżące, prowadzenie mediacji w przypadku sporów, opracowywanie dokumentów związanych z organizacją pracy).
2. opracowywania i wdrażania standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (wypełnianie zadań kontroli wewnętrznej, opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych aktów prawnych, procedur związanych z realizacją kontroli zarządczej w obszarach: środowiska wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny).
...
W trakcie sześciu miesięcy współpracy dokonano 
(dla ŚOK) znacznej poprawy jakości aktów wewnętrznych, dokumentowania procesu zmian w obszarze kadrowym, wprowadzono zmiany w obiegu dokumentów, w tym dokumentów księgowych, zwiększając nadzór nad prowadzeniem spraw, uregulowano kosztorysowanie projektów, wprowadzono pełnomocnictwa, zautomatyzowano proces planowania, dokonano etatyzacji w zakresie zatrudnienia, ustalono katalog obowiązujących zarządzeń, wypełniono obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie ewakuacji oraz zwalczania pożarów, wprowadzono plan bezpieczeństwa informacji, powołano komisje stale oraz komisję wyceny towarów, ustalono politykę kadrową.
Doświadczenie firmy AIPCENTER w zakresie organizacyjnym przyczyniło się do wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego (dla ŚOK) już w drugim miesiącu współpracy oraz szybkiej implementacji nowej organizacji pracy. Rozpoczęto m.in. proces dostosowywania zasad rachunkowości do zapisów wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Efektem będzie naprawa błędów i przywrócenie właściwego stanu bilansowego i zapisów księgi głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. ...


Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie; ul.Bartosza Głowackiego 1, 10-477 Olsztyn

Rekomendacja firmy AIPCENTER
Firma AIPCENTER współpracuje z Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie od 2011 roku.
Świadczy usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i gospodarczego, opracowuje dokumentację obszaru kontroli zarządczej, wykonuje zadania kontroli wewnętrznej i audytu. Na początku współpraca zaowocowała wprowadzeniem zmian o charakterze organizacyjnym. Opracowana została dokumentacja organizacyjna realizująca cel usprawnienia i dostosowania struktury do posiadanych zasobów (rzeczowych i finansowych). Przygotowano projekt zmian do statutu oraz regulaminu organizacyjnego. Opracowano karty stanowisk pracy (zawierające optymalne, pożądane cechy stanowisk pracy, wzorcowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności) dla wypracowanego schematu organizacyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji w zakresie prawa pracy.
Opracowano dokumentację i wdrożono procedury w zakresie kontroli zarządczej.
Ustalono zasady dokumentowania systemu kontroli zarządczej, określania celów i zadań, monitorowania i oceny ich realizacji oraz dokumentację w zakresie samooceny. Wprowadzono procedury związane z bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem ochrony danych osobowych, wydatkowaniem środków
publicznych. W zakresie kadrowym opracowano między innymi Politykę Kadrową i Politykę szkoleniową.
...
Olsztyn, dnia 1 marca 2017 roku.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa „Nila”; 31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12

List rekomendacyjny
Firma AIPCENTER w latach 2015-2016 realizowała na rzecz Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego, finansowoksięgowego oraz procedur kontroli zarządczej.
W wyniku współpracy zostały zrealizowane między innymi następujące cele:
1.w zakresie doradztwa organizacyjnego - opracowano dokumentację organizacyjną mającą na celu usprawnienie i dostosowanie struktury do posiadanych zasobów (rzeczowych i finansowych), przygotowano zmiany do regulaminu organizacyjnego, opracowano karty stanowisk pracy
(zawierające optymalne, pożądane cechy stanowisk pracy, wzorcowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności) oraz uregulowano Politykę kadrową.
2.w zakresie podatkowym - dostosowano dokumentację dla sprzedaży usług realizowanych na warunkach gospodarczych, w tym wprowadzono procedury ustalania cen.
3.w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej - ujednolicono zasady dokumentowania, wprowadzono mechanizmy kontroli dokumentowania systemu kontroli zarządczej w zakresie procedur wewnętrznych realizujących cel spójności i dostępności dokumentacji dla upoważnionych
pracowników.
...
Kraków, dnia 25 listopada 2016 roku

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek; 40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2 (obecnie Katowice Miasto Ogrodów)

LIST REFERENCYJNY
Firma Aipcenter w latach 2014 – 2015 wykonywała na zlecenie Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, organizacyjnego i kontroli. W ramach współpracy Aipcenter opracowało i z sukcesem wdrożyło w Centrum dokumentację obejmującą między innymi: Plan Bezpieczeństwa IT, Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, Instrukcję Kancelaryjną, Instrukcję Archiwalną, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kontrolę zarządczą.
...
Katowice, dnia 9 grudnia 2015 roku
Comments