WITAMY

cel: efektywne zarządzanie

DORADZTWO GOSPODARCZE I PRAWNE

Opracowujemy procedury i wewnętrzne akty prawne, przygotowujemy projekty umów, wdrażamy zmiany organizacyjne, usprawniamy obiegu dokumentów, zapewniamy ochronę danych (w tym osobowych), wprowadzamy planowanie oparte o budżety zadaniowe.

KONTROLA WEWNĘTRZNA (na terenie całego kraju)

Outsourcing usług w zakresie nadzoru nad prawidłowym: funkcjonowaniem procedur, wypełnianiem zadań przez pracowników i przez podmioty współpracujące, użytkowaniem majątku, przepływem informacji. Głównym celem kontroli jest wyeliminowanie błędów w realizacji procedur oraz poprawa efektywności pracy (obniżenie kosztów).

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wdrażamy autorskie rozwiązania pozwalające na realizację wymagań systemu kontroli zarządczej. Dostosowujemy i tworzymy konieczne wewnętrzne akty prawne, procedury, mechanizmy kontroli, przygotowujemy kadrę pracowniczą. W prosty sposób zapewniamy ciągłość monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań. Usprawniamy organizację i wydajność pracy.